При натискането на бутон, обект, изображение или връзка/линк (не важи за бутона/връзката към Общи Условия),  поместен на Интернет страницата www.brigi.bg cе приема, че Клиентът  се съгласява и приема настоящите Общите условия.

Предмет

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.brigi.bg  - Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Регистрация

При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни.  Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. 

Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. 
След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез www.brigi.bg , счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.  

Промени в Общите условия

Правото за промени в структурата и съдържанието на 1) Общите Условия и 2) цялата Интернет страницата е запазено за www.brigi.bg . Всички промени могат да бъдат извършени без предварително известие на Клиента.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена заявка за покупка на стока преди промените. Доставчикът е длъжен да уведоми клиентите за промените по достъпен начин, ясно и недвусмислено на страницата на он-лайн магазина.

Информация за стока

Доставчикът  публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

Доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на стоката.

Заявка за покупка

Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в www.brigi.bg  стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места .
Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

-          определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купувам”,

-          преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.

-          избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на стокова разписка;

Заявката за покупка на стока от www.brigi.bg  се счита за извършена след натискане на бутона "Поръчай”. 
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за www.brigi.bg  не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от www.brigi.bg  чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Права и задължения на страните:

ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава:

да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

да достави в срок заявената за покупка стока;

да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

ДОСТАВЧИКЪТ има право:

да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица

да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

Ограничаване на отговорността

ДОСТАВЧИКЪТ  полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата, не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.brigi.bg . Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.brigi.bg  и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, www.brigi.bg  не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси и  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. 

КЛИЕНТЪТ се задължава:

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

да плати цената на заявената от него стока;

да заплати разходите по доставката;

да получи стоката;

да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и да уведомява незабавно www.brigi.bg  в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

 

КЛИЕНТЪТ има право:

на достъп в режим онлайн до www.brigi.bg , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ДОСТАВЧИКА;

на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

да се информира за състоянието на своята поръчка.

 

Всеки потребител, независимо дали прави или не поръчки, т.е. независимо от качеството му на КЛИЕНТ, се задължава при ползване на сайта:

да не накърнява, да не използва цинизми или обиди и да запази добрия тон.

да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол , компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

да не извършва злоумишлени действия; 

В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ НА посочените по-горе правила, потребителят е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от www.brigi.bg 

СТРАНИТЕ са длъжни да спазват българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Лични данни

ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка или попълване на електронната форма за създаване на профилна регистрация. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

ДОСТАВЧИКЪТ  има право да използва предоставената от клиента информация за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: brigi@brigi.bg 

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за която и да е от страните.  Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Отговорност

ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, некоректна информация за продукти, технически грешки, както и в предоставянето на услугите извън контрола  му.

Спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателство.

Допълнителни условия

www.brigi.bg  не носи отговорност при повреда на стоката вследствие на неправилно използване от клиента.

www.brigi.bg  не носи отговорност за грешки по Интернет страницата, в следствие на каквито и да е причини, включително и поради извършени промени от трети лица администриращи Интернет страницата.

Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Ще се радваме да отговорим на всичките Ви въпроси на brigi@brigi.bg